Portal:贛語嗰方言

贛語嗰方言

昌都片 編輯

宜瀏片 編輯

吉茶片 編輯

撫廣片 編輯

鷹弋片 編輯

大通片 編輯

懷嶽片 編輯

耒資片 編輯

洞綏片 編輯

參考文獻 編輯

  • 謝留文 《贛語的分區》(北京)
  • 陳昌儀 《贛方言概要》(南昌)江西教育出版社
  • 李如龍 《客贛方言調查報告》廈門大學出版社